Dokumentumok

Alapító okirat

Share/Save

Házirend

 

Az iskola életét és munkájának kereteit meghatározó, a szervezeti és működési szabályzat gyakorlati megvalósítását szolgáló előírások együttese. A gyakorlatban főleg a tanulók magatartására, kötelességeire, jogaik érvényesítésére vonatkozó előírásokat, diákönkormányzat jogosultságainak leírását tartalmazza.

 

 

Share/Save

Helyi tantervek

Ezek a dokumentumok a NAT-ra és a Kerettantervre alapozva, a helyi iskolai követelményeknek megfelelően tarlamazzák az egyes tantárgyak tartalmait és az előrehaladás feltételeit, valamint a legfontosabb fejlesztési területeket és követelményeiket.

Share/Save

hiteles bizonyítványmásolatok/másodlatok kiadásának rendje

A hiteles bizonyítványmásolatok/másodlatok kiadásának rendje intézményünkben 1. Az intézmény székhelyére, telephelyére küldött(eljuttatott) írásbeli kérvény alapján, előre egyeztetett időpontban kerül kiállításra.Bizonyítvány másodlat kiállításáról szóló kérelmet csak írásban áll módunkban elfogadni. Ez történhet: - iskolatitkárságon kitöltött űrlapon, - postai úton eljuttatva intézményünkbe.2. Időpontot telefonon, vagy emailben az intézmények titkárságain lehet kérni.3. A kért iratot csak az érintett, vagy annak írásbeli meghatalmazottja személyesen veheti át.4. Illeték megfizetéseA bizonyítványmásodlat kiállításának az illetéke 2.000.-Ft, melyet  illetékbélyeggel kell megfizetni legkésőbb a bizonyítványmásodlat átvételekor.5. Intézményünk a kért másolatokat/másodlatokat a kérelem beérkeztét követően legkésőbb a 10. munkanapon a kérelmező rendelkezésére bocsájtja.

Share/Save

Minőségirányítás

A minőségirányítási program feladat, az iskolában zajló oktató-nevelő munka mérhetővé tétele. Ezek a dokumentumok a mérés megvalósítására és értékelésére vonatkozó irányelveket tartalmazzák.

 

Iskolánk Minőségirányítási programja

Share/Save

Munkaterv

A munkaterv az iskola aktuális tanévre szóló tervezett fontosabb tevékenységeit tartalmazza kronológiai sorrendben.

Csatolmányok: 
Share/Save

Pedagógiai program

Szervezeti és Működési Szabályzat

 A Szervezeti és Működési Szabályzat kódexszerűen foglalja öszze az iskola szervezetére, működésére, a pedagógusok és a diákok jogaira, kötelességeire vonatkozó általános és egyedi jogszabályokat.

 

 

Share/Save

Tagintézmény-vezetői program

Csatolmányok: 
Share/Save

TÁMOP

A program feladatai:

  • A kompetenciaalapú oktatás elterjedésének támogatása
  • A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések kialakítása
  • A halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók szegregációjának csökkentése, esélyegyenlőségük megteremtése a közoktatásban
  • Az eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának támogatása, az interkulturális oktatás

 

Csatolmányok: 
Share/Save